FANDOM


Last Will
(ゆい)(ごん)(じょう)
LastWill-TP7-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
ゆい
ごん
じょう
 Tên Nhật (Chuẩn)
ゆい
ごん
じょう
 Tên Hàn 유언장
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 85602018
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]