FANDOM


Laval Cannon
ラヴァル・キャノン
LavalCannon
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 1600/900
Mã số 38492752
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi Thường hoặc Triệu hồi Lật mặt: Bạn có thể chỉ định 1 quái thú "Laval" của bạn đã bị trục xuất làm mục tiêu; Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
When this card is Normal or Flip Summoned: You can target 1 of your banished "Laval" monsters; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.