FANDOM


Lavalval Chain
ラヴァルバル・チェイン
LavalvalChain
Nhóm liên quan Laval
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ HỎA FIRE
HẠNG SAO 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Sea Serpent/Xyz/Effect
ATK/DEF 1800/1000
Mã số 34086406
Loại Hiệu ứng Ignition
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú Cấp độ 4

Một lần mỗi lượt: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá bài này để kích hoạt 1 trong những hiệu ứng sau;
● Gửi 1 lá bài từ Bộ bài vào Mộ bài.
● Chọn 1 quái thú từ Bộ bài của bạn và đặt nó trên đầu của Bộ bài.

English Description
2 Level 4 monsters

Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to activate 1 of these effects;
● Send 1 card from your Deck to the Graveyard.
● Choose 1 monster from your Deck and place it on top of your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên