FANDOM


Legendary Six Samurai - Kizan
(しん)(ろく)()(しゅう)-キザン
LegendarySixSamuraiKizan-SDWA-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-キザン
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-キザン
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Kizan
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Kizan
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1800 / 500
 Mã số 49721904
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.