FANDOM


Legendary Six Samurai - Mizuho
(しん)(ろく)()(しゅう)-ミズホ
LegendarySixSamuraiMizuho-STOR-EN-C-UE
 Tên Việt Mizuho - Lục Võ sĩ Huyền thoại
 Tên Nhật (Kana)
しん
ろく
しゅう-ミズホ
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
ろく
しゅう
-ミズホ
 Tên Nhật (rōmaji) Shin Roku Bushū - Mizuho
 Tên Nhật (Dịch) True Six Warmen - Mizuho
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 74094021
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác