FANDOM


Lemuria, the Forgotten City
(ぼう)(きゃく)(みやこ) レミューリア
LemuriatheForgottenCity
Nhóm liên quan Nhóm Umi
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Môi trường Field
Mã số 34103656
Mô tả Hiệu ứng
Tên lá này được xem là "Umi". Tất cả quái thú THỦY tăng thêm 200 ATKDEF. Một lần trong lượt, vào Lượt Chính của bạn: Bạn có thể làm tất cả quái thú THỦY bạn điều khiển lúc đó tăng thêm Cấp sao bằng số lượng quái thú THỦY bạn điều khiển lúc đó, cho đến Lượt Kết thúc.
English Description
This card's name is treated as "Umi". All WATER monsters gain 200 ATK and DEF. Once per turn, during your Main Phase: You can have all WATER monsters you currently control gain Levels equal to the number of WATER monsters you currently control, until the End Phase.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.