FANDOM


Leogun
レオグン
 Tên Nhật レオグン
 Tên Hàn 레오군
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast
 CÔNG / THỦ 1750 / 1550
 Mã số 10538007
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác