FANDOM


Lightning Blade
(いな)(ずま)(けん)
LightningBlade-RP02-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
いな
ずまの
けん
 Tên Nhật (Chuẩn)
いな
ずま
の剣
けん
 Tên Nhật (rōmaji) Inazuma no Ken
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 55226821
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]