FANDOM


Lightning Conger
(かみなり)ウナギ
LightningConger-LON-NA-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
かみなりウナギ
 Tên Nhật (Chuẩn)
かみなり
ウナギ
 Tên Nhật (rōmaji) Kaminari Unagi
 Tên Nhật (Dịch) Thunder Eel
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Thunder
 CÔNG / THỦ 350 / 750
 Mã số 27671321
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác