FANDOM


Lightning Vortex
ライトニング・ボルテックス
LightningVortex-YS16-EN-C-1E
 Tên Nhật ライトニング・ボルテックス
 Tên Nhật (rōmaji) Raitoningu Borutekkusu
 Tên Hàn 라이트닝 보텍스
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 69162969
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác