FANDOM


Nguyên liệu Liên kết

Tiếng Anh

Link Material

Nguyên liệu Liên kết là số quái thú đã được dùng để Triệu hồi Đặc biệt một Quái thú Liên kết. Chúng được liên kê trên dòng đầu tiên trong phần Mô tả của Quái thú Liên kết.

Xem thêm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.