FANDOM


Lose 1 Turn
(いっ)(かい)(やす)
Lose1Turn-CROS-EN-UR-1E
 Tên Việt Mất 1 Lượt
 Tên Nhật (Kana)
いっ
かい
やすみ
 Tên Nhật (Chuẩn)
いっ
かい
やす
 Tên Nhật (rōmaji) Ikkai Yasumi
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 24348804
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]