FANDOM


Luminous Dragon Ritual
(こう)()(りゅう)(こう)(りん)
LuminousDragonRitual-LVAL-EN-C-1E
 Tên Việt Quang Tử Long Giáng Lâm
 Tên Nhật (Kana)
こう
りゅう
こう
りん
 Tên Nhật (Chuẩn)
こう
りゅう
こう
りん
 Tên Nhật (rōmaji) Kōshiryū Kōrin
 Tên Nhật (Dịch) Photon Dragon Descent
 Tên Hàn 광자룡강림
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 34834619
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.