FANDOM


Luna Light Perfume
(げっ)(こう)()
LunaLightPerfume-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
げっ
こう
 Tên Nhật (Chuẩn)
げっ
こう
 Tên Nhật (rōmaji) Gekkōga
 Tên Nhật (Dịch) Moon Light Perfume
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 48444114
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]