FANDOM


Lunalight Panther Dancer
月光舞豹姫(ムーンライト・パンサー・ダンサー)
LunalightPantherDancer-SHVI-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光舞豹姫
ムーンライト・パンサー・ダンサー
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光舞豹姫
ムーンライト・パンサー・ダンサー
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Pansā Dansā
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Panther Dancer
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Beast-Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2500
 Mã số 97165977
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác