FANDOM


Lunalight Reincarnation Dance
月光輪廻舞踊(ムーンライト・リンカネーション・ダンス)
LunalightReincarnationDance-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
月光輪廻舞踊
ムーンライト・リンカネーション・ダンス
 Tên Nhật (Chuẩn) 月光輪廻舞踊
ムーンライト・リンカネーション・ダンス
 Tên Nhật (rōmaji) Mūnraito Rinkanēshon Dansu
 Tên Nhật (Dịch) Moonlight Reincarnation Dance
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 11193246
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]