FANDOM


Ma'at
マアト
Maat.png
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ QUANG LIGHT.svg
CẤP SAO 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Fairy/Effect
ATK/DEF ?/?
Mã số 18631392
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường hoặc Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt (từ tay bạn) bằng cách đưa 1 quái thú QUANG Loại-Dragon và 1 quái thú QUANG Loại-Fairy bạn điều khiển vào Mộ bài, và không thể được Triệu hồi Đặc biệt theo cách nào khác. Một lần trong lượt: Bạn có thể tuyên bố tên 3 lá bài; khai quật 3 lá bài trên đầu Bộ bài của bạn, lấy lượng bài trong số chúng mà bạn đã đọc tên lên tay bạn, đồng thời đưa số bài còn lại vào Mộ bài. ATKDEF của lá này sẽ bằng số lượng bài đã lấy lên tay bạn bởi hiệu ứng này x 1000.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by sending 1 LIGHT Dragon-Type monster and 1 LIGHT Fairy-Type monster you control to the Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can declare 3 card names; excavate the top 3 cards of your Deck, add any of them that you named to your hand, also send the remaining cards to the Graveyard. This card's ATK and DEF each become equal to the number of cards added to your hand by this effect × 1000.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên