FANDOM


Machina Armored Unit
マシンナーズ・フロントライン
MachinaArmoredUnit-SDCR-EN-C-1E
Nhóm liên quan Machina
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 31828916
Mô tả Hiệu ứng
Một lần mỗi lượt, khi một quái thú Machine-Type bị tiêu diệt trong chiến đấu hoặc được gửi xuống Mộ bài của bạn: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái thú Machine-Type từ Bộ bài chính của bạn có cùng HệATK thấp hơn quái thú đã bị tiêu diệt ở trong Mộ bài.
English Description
Once per turn, when a Machine-Type monster is destroyed by battle and sent to your Graveyard: You can Special Summon 1 Machine-Type monster from your Deck that has the same Attribute and less ATK than that destroyed monster in the Graveyard.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên