FANDOM


Machina Force
マシンナーズ・フォース
MachinaForce-LCYW-EN-ScR-1E
Nhóm liên quan Machina
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 4600/4100
Mã số 58054262
Loại Hiệu ứng Summon, Continuous, Ignition
Mô tả Hiệu ứng
Không thể được Triệu hồi Thường/Úp. Phải được Triệu hồi Đặc biệt bằng "Commander Covington", và không thể Triệu hồi Đặc biệt theo cách khác. Bạn phải trả 1000 Điểm Gốc để thực hiện đòn tấn công với lá bài này. Bạn có thể gửi lá bài mặt-ngửa này mà bạn đang điều khiển xuống Mộ bài để chọn mục tiêu 1 "Machina Soldier", "Machina Sniper", và "Machina Defender" trong Mộ bài của bạn, rồi Triệu hồi Đặc biệt chúng.
English Description
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by "Commander Covington", and cannot be Special Summoned by other ways. You must pay 1000 Life Points to declare an attack with this card. You can send this face-up card you control to the Graveyard to target 1 "Machina Soldier", "Machina Sniper", and "Machina Defender" in your Graveyard; Special Summon those targets.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên