FANDOM


Machine Angel Ritual
()(かい)(てん)使()()(しき)
MachineAngelRitual-DPDG-EN-C-1E
 Tên Việt Tế Lễ Thiên Sứ Cơ Giới
 Tên Nhật (Kana)
かい
てん
使
しの
しき
 Tên Nhật (Chuẩn)
かい
てん
使
の儀
しき
 Tên Nhật (rōmaji) Kikaitenshi no Gishiki
 Tên Hàn 기계천사의 의식
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tế lễ Ritual
 Mã số 39996157
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác