FANDOM


Magical Mid-Breaker Field
(はん)()(どう)(たい)(いき)
MagicalMidBreakerField-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
はん
どう
たい
いき
 Tên Nhật (Chuẩn)
はん
どう
たい
いき
 Tên Nhật (rōmaji) Hanmadō Tai'iki
 Tên Nhật (Dịch) Mid-Magicial Field
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Môi trường Field
 Mã số 71650854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]