FANDOM


Magical Scientist
()(どう)サイエンティスト
MagicalScientist-DR1-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
どうサイエンティスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
サイエンティスト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 34206604
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Cấm
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.