FANDOM


Magical Scientist
()(どう)サイエンティスト
MagicalScientist-DR1-EN-R-UE
 Tên Nhật (Kana)
どうサイエンティスト
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
サイエンティスト
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 34206604
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Cấm TCG Cấm

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.