FANDOM


Magician Navigation
マジシャンズ・ナビゲート
MagicianNavigation-TDIL-EN-ScR-1E
 Tên Việt Sự Dẫn Đường của Thuật Sư
 Tên Nhật マジシャンズ・ナビゲート
 Tên Nhật (rōmaji) Majishanzu Nabigēto
 Tên Nhật (Dịch) Magician's Navigate
 Tên Hàn 매지션즈 내비게이트
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 07922915
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác