FANDOM


Magician of Black Chaos
マジシャン・オブ・ブラックカオス
MagicianofBlackChaos-YGLD-EN-UR-1E
 Tên Nhật マジシャン・オブ・ブラックカオス
 Tên Nhật (rōmaji) Majishan Obu Burakku Kaosu
 Tên Hàn 매지션 오브 블랙 카오스
 Loại bài Quái thú Tế lễ
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Spellcaster / Ritual
 CÔNG / THỦ 2800 / 2600
 Mã số 30208479
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác