FANDOM


Magiquipped Warrior Ventdra
魔装戦士 ヴァンドラ
VentdratheEmpoweredWarrior
Nhóm liên quan Magiquipped
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Warrior/Effect
ATK/DEF 2000/800
Mã số 93298460
Loại Hiệu ứng Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Lá này có thể tấn công đối phương trực tiếp. Nếu lá này được đưa từ sân vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 Quái thú Thường Loại-Dragon, Spellcaster, hoặc Warrior trong Mộ bài của bạn; lấy mục tiêu đó về tay.
English Description
This card can attack your opponent directly. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 Dragon, Spellcaster, or Warrior-Type Normal Monster in your Graveyard; add that target to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên