FANDOM


Maiden of the Aqua
(うな)(がみ)()()
MaidenoftheAqua-DB2-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
うな
がみの
 Tên Nhật (Chuẩn)
うな
がみ
の巫
 Tên Nhật (rōmaji) Unagami no Miko
 Tên Nhật (Dịch) Sea God's Priestess
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Aqua / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 2000
 Mã số 17214465
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác