FANDOM


Malefic Truth Dragon
 シン トゥルース・ドラゴン
300px-MaleficTruthDragon-SP14-EN-C-1E.png
Nhóm liên quan Malefic
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ ÁM DARK.svg
CẤP SAO 12 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
Chủng Dragon/Effect
ATK/DEF 5000/5000
Mã số  37115575
Loại Hiệu ứng Summon, Summon, Trigger, Unclassified, Continuous, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Không thể Triệu hồi Thường hoặc Úp. Chỉ có thể Triệu Hồi Đặc Biệt bằng chính hiệu ứng của lá bài này, và không thể được triệu hồi bằng cách khác.Nếu 1 quái vật "Malefic" bạn điều khiển, ngoại trừ "Malefic Truth Dragon", bị phá hủy do chiến đấu hoặc do hiệu ứng của lá bài: Bạn có thể trả một nửa Điểm Gốc của bạn; Triệu Hồi Đặc Biệt lá bài này từ trên tay bạn hoặc Mộ Bài của bạn. Chỉ có thể có một quái vật "Malefic" tồn tại trên sân. Nếu không có lá bài Ma Pháp Môi Trường ngửa nào trên sân, phá hủy lá bài này. Nếu lá bài này phá hủy một quái thú của đối phương do chiến đấu: Phá hủy toàn bộ lá bài quái vật ngửa mà đối phương điều khiển.
English Description
 Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. If a "Malefic" monster you control, except "Malefic Truth Dragon", isdestroyed by battle or by card effect: You can pay half your Life Points; Special Summon this card from your hand or Graveyard. There can only be 1 "Malefic" monster on the field. If there is no face-up Field Spell Card on the field, destroy this card. If this card destroys an opponent's monster by battle: Destroy all face-up monsters your opponent controls.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên