FANDOM


Man Eater
マンイーター
 Tên Nhật マンイーター
 Tên Hàn 식인꽃
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Plant
 CÔNG / THỦ 800 / 600
 Mã số 93553943
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác