FANDOM


Mariña, Princess of Sunflowers
姫葵(ひまり)マリーナ
Malina princess of sunflowers
Nhóm liên quan Plant Princess
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ HỎA FIRE
CẤP SAO 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Plant/Effect
ATK/DEF 2800/1600
Mã số 78540593
Loại Hiệu ứng Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Nếu chính xác 1 quái Loại-Plant bạn điều khiển (và không lá nào khác) bị hủy trong chiến đấu hoặc bởi hiệu ứng bàiđưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 lá bài đối phương điều khiển; hủy mục tiêu đó. Lá này phải được mặt-ngửa trên sân để kích hoạtthực thi hiệu ứng này.
English Description
If exactly 1 other Plant-Type monster you control (and no other cards) is destroyed by battle or by card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 card your opponent controls; destroy that target. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên