FANDOM


Marshalling Field
マーシャリング・フィールド
MarshallingField.png
Loại bài Bài Bẫy TRAP.svg
Phân nhánh Bài Bẫy Duy trì Continuous.svg
Mã số 63881033
Mô tả Hiệu ứng
Bạn không thể Triệu hồi Đặc biệt quái thú, trừ quái thú Loại-Machine. Một lần trong lượt: Bạn có thể tuyên bố Cấp sao từ 5 đến 9; tất cả quái thú Loại-Machine Cấp 5 sao trở lên bạn điều khiển trên sân lúc đó trở thành Cấp sao đã tuyên bố. Nếu Quái thú Xyz Loại-Machine bạn điều khiển sắp bị hủy, bạn có thể đưamặt-ngửa này vào Mộ bài thay thế. Nếu lá này được đưa từ trên sân vào Mộ bài: Bạn có thể lấy 1 "Rank-Up-Magic Argent Chaos Force" từ Bộ bài hoặc trong Mộ bài của bạn lên tay.
English Description
You cannot Special Summon monsters, except Machine-Type monsters. Once per turn: You can declare a Level from 5 to 9; all Level 5 or higher Machine-Type monsters you currently control become the declared Level. If a Machine-Type Xyz Monster you control would be destroyed, you can send this face-up card to the Graveyard instead. If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 "Rank-Up-Magic Argent Chaos Force" from your Deck or Graveyard to your hand.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên