FANDOM


Mask Change II
マスク・チェンジ・セカンド
MaskChangeII-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Thay Đổi Mặt Nạ II
 Tên Nhật マスク・チェンジ・セカンド
 Tên Nhật (rōmaji) Masuku Chenji Sekando
 Tên Hàn 마스크 체인지 세컨드
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Tức thời Quick-Play
 Mã số 93600443
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Giới hạn 1
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác