FANDOM


Mask of Brutality
(きょう)(ぼう)()()(めん)
MaskofBrutality-BP03-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
きょう
ぼう
かの
めん
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
ぼう
の仮
めん
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōbōka no Kamen
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Trang bị Equip
 Mã số 82432018
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]