FANDOM


Mask of Dispel
()(りょく)()(りょく)()()(めん)
MaskofDispel-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りょく
りょく
かの
めん
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
りょく
の仮
めん
 Tên Nhật (rōmaji) Maryoku Muryokuka no Kamen
 Tên Nhật (Dịch) Mask of Magic-Power Dispelment
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 20765952
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.