FANDOM


Mask of Dispel
()(りょく)()(りょく)()()(めん)
MaskofDispel-DB1-EN-C-UE
 Tên Nhật (Kana)
りょく
りょく
かの
めん
 Tên Nhật (Chuẩn)
りょく
りょく
の仮
めん
 Tên Nhật (rōmaji) Maryoku Muryokuka no Kamen
 Tên Nhật (Dịch) Mask of Magic-Power Dispelment
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 20765952
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]