FANDOM


Master with Eyes of Blue
(あお)()(さい)()
MasterwithEyesofBlue-MP17-EN-C-1E
 Tên Việt Bậc Thầy Lam Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
あおき
めの
さい
 Tên Nhật (Chuẩn)
あお
き眼
の祭
さい
 Tên Nhật (rōmaji) Aokime no Saishi
 Tên Hàn 파란 눈의 제사
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Spellcaster / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 1200
 Mã số 45644898
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.