FANDOM


Mataza the Zapper
()()()(また)()
MatazatheZapper-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
うち
また
 Tên Nhật (Chuẩn)
ち又
また
 Tên Hàn 기습 공격 마타자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 800
 Mã số 22609617
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác