FANDOM


Mataza the Zapper
()()()(また)()
MatazatheZapper-BP02-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana)
うち
また
 Tên Nhật (Chuẩn)
ち又
また
 Tên Hàn 기습 공격 마타자
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1300 / 800
 Mã số 22609617
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.