FANDOM


Mecha Phantom Beast Jaculuslan
げん獣じゅう機きヤクルスラーン
MechaPhantomBeastJaculuslan-NECH-JP-R
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Đồng bộ
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Synchro/Effect
ATK/DEF 2700/2000
Mã số 26949946
Loại Hiệu ứng Trigger, Continuous
Mô tả Hiệu ứng
1 "Mecha Phantom Beast" Tuner + 1 or more non-Tuner "Mecha Phantom Beast" monsters

Khi lá bài này được triệu hồi đồng bộ(Synchro):Bạn có thể hiến tế bao nhiêu "Mecha Phantom Beast Token" tuỳ thích;Vứt(discard) một lượng bài ngẫu nhiên từ tay đối thủ bằng với số Token bạn đã hiến tế.Những Quái vật "Mecha Phantom Beast" khác bạn điều khiển không thể bị tiêu diệt bởi chiến đấu hay hiệu ứng bài.Khi lá bài này bạn điều khiển bị tiêu diệt bởi bài đối thủ (qua chiến đấu hoặc do hiệu ứng bài):Bạn có thể úp trực tiếp 1 lá ma pháp tức thời từ bộ bài.

English Description
1 "Mecha Phantom Beast" Tuner + 1 or more non-Tuner "Mecha Phantom Beast" monsters

When this card is Synchro Summoned: You can Tribute any number of "Mecha Phantom Beast Tokens"; discard an equal number of random cards from your opponent's hand. Other "Mecha Phantom Beast" monsters you control cannot be destroyed by battle or by card effects. If this card in your possession is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect): You can Set 1 Quick-Play Spell Card directly from your Deck.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.