FANDOM


Mecha Phantom Beast O-Lion
げんじゅうきオライオン
O-lion
Nhóm liên quan Mecha Phantom Beast
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ PHONG WIND
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Machine/Effect
ATK/DEF 600/1000
Mã số 72291078
Loại Hiệu ứng Ignition, Lingering, Continuous, Trigger, Condition
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể trục xuất lá bài này từ mộ;ngay khi hiệu ứng này được kích hoạt,triệu hồi bình thường 1 quái vật "Mecha Phantom Beast" từ tay.Chừng nào bạn còn điều khiển token,lá bài này không thể bị tiêu diệt thông qua chiến đấu hay do hiệu ứng bài.Khi lá bài này được đưa vào mộ,bạn có thể triệu hồi đặc biệt 1"Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0).Bạn chỉ có thể kích hoạt hiệu ứng này 1 lần mỗi lượt.
English Description
You can banish this card from your Graveyard; immediately after this effect resolves, Normal Summon 1 "Mecha Phantom Beast" monster from your hand. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. If this card is sent to the Graveyard: You can Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast O-Lion" once per turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.