FANDOM


Medium Piece Golem
ミッド・ピース・ゴーレム
Medium-Piece-Golem
Nhóm liên quan Golem
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 1600/0
Mã số 58843503
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá bài này được Triệu hồi, nếu bạn điều khiển 1 "Big Piece Golem", bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 "Small Piece Golem" từ Bộ bài của bạn. Hiệu ứng của quái thú đó sẽ bị vô hiệu khi nó còn đặt mặt-ngửa trên sân.
English Description
When this card is Summoned, if you control a "Big Piece Golem", you can Special Summon 1 "Small Piece Golem" from your Deck. That monster's effect is negated while it is face-up on the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên