FANDOM


Medusa Worm
メデューサ・ワーム
MedusaWorm
Nhóm liên quan Worm
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỔ EARTH
CẤP SAO 2 CG StarCG Star
Chủng Rock/Effect
ATK/DEF 500/600
Mã số 02694423
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Một lần trong lượt, bạn có thể lật lá bài này vào mặt-úp Thế Thủ. Khi lá bài này được Triệu hồi Lật mặt, hủy 1 quái thú trên phần sân của đối thủ.
English Description
Once per turn, you can flip this card into face-down Defense Position. When this card is Flip Summoned, destroy 1 monster on your opponent's side of the field.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên