FANDOM


Melodious Illusion
(げん)(そう)のイリュージョン
MelodiousIllusion-CROS-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
げん
そうのイリュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
そう
のイリュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Gensō no Iryūjon
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 63804637
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]