FANDOM


Mermail Abyssbalaen
水精鱗(マーメイル)-サルフアビス
MermailAbyssbalaen
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER
CẤP SAO 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
Chủng Aqua/Effect
ATK/DEF 2500/2000
Mã số 75180828
Loại Hiệu ứng Ignition, Trigger, Ignition, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Bạn có thể vứt bỏ 4 quái thú "Mermail" khác vào Mộ bài: Triệu hồi Đặc biệt lá này từ tay bạn. Khi làm vậy: Chọn mục tiêu các lá bài đối phương điều khiển, lên đến số lượng quái thú "Mermail" trong Mộ bài của bạn (nếu được); lá này tăng thêm 500 ATK, và nếu được vậy, hủy các mục tiêu đó (nếu có). Bạn có thể Hi sinh 1 quái thú "Mermail" Thế Công mặt-ngửa khác; lá này có thêm hiệu ứng kèm theo sau trong lượt này.
● Vào lúc bắt đầu Bước Thiệt hại, nếu lá này chiến đấu với quái thú Thế Thủ: Hủy quái thú đó.
English Description
You can discard 4 other "Mermail" monsters to the Graveyard; Special Summon this card from your hand. When you do: Target cards your opponent controls, up to the number of "Mermail" monsters in your Graveyard (if possible); this card gains 500 ATK, and if it does, destroy those targets (if any). You can Tribute 1 other face-up Attack Position "Mermail" monster; this card gains the following effect this turn.
● At the start of the Damage Step, if this card battles a Defense Position monster: Destroy that monster.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên