FANDOM


Mermail Abyssgaios
水精鱗(マーメイル)-ガイオアビス
MermailAbyssgaios
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
Chủng Aqua/Xyz/Effect
ATK/DEF 2800/1600
Mã số 74371660
Loại Hiệu ứng Continuous, Quick
Mô tả Hiệu ứng
2 quái thú THỦY Cấp 7 sao.
Khi nào lá mặt-ngửa này còn Nguyên liệu Xyz, quái thú Cấp 5 sao trở lên không thể tấn công. Một lần trong lượt, vào lượt của đôi bên: Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; vô hiệu hết hiệu ứng của các quái thú mặt-ngửa đối phương điều khiển trên sân lúc đó có ATK thấp hơn lá này, cho đến lúc kết thúc lượt.
English Description
2 Level 7 WATER monsters
While this face-up card has Xyz Material, Level 5 or higher monsters cannot attack. Once per turn, during either player's turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls that have less ATK than this card, until the end of the turn.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên