FANDOM


Mermail Abysstrite
水精鱗(マーメイル)-アビストリーテ
MermailAbysstrite
Nhóm liên quan MermailAbyss-
Loại bài Quái thú Xyz
HỆ THỦY WATER
HẠNG SAO 3 Rank StarRank StarRank Star
Chủng Sea Serpent/Xyz/Effect
ATK/DEF 1600/2800
Mã số 59170782
Loại Hiệu ứng Quick, Trigger
Mô tả Hiệu ứng
3 quái thú Cấp 3 sao.
Vào lượt của đôi bên, khi đối phương chọn mục tiêu chính xác 1 quái thú "Mermail" mặt-ngửa bạn điều khiển để tấn công, hoặc với hiệu ứng Bài Phép/Bẫy có thể chọn mục tiêu lá này được (trừ trong Bước Thiệt hại): Bạn có thể tách 1 Nguyên liệu Xyz từ lá này; đòn tấn công/hiệu ứng đó sẽ chuyển sang chọn mục tiêu lá này. Khi lá này bị hủyđưa vào Mộ bài: Bạn có thể chọn mục tiêu 1 quái thú "Mermail" trong Mộ bài của bạn, trừ "Mermail Abysstrite", Triệu hồi Đặc biệt mục tiêu đó.
English Description
3 Level 3 monsters
During either player's turn, when your opponent targets exactly 1 face-up "Mermail" monster you control for an attack, or with a Spell/Trap effect that could have targeted this card (except during the Damage Step): You can detach 1 Xyz Material from this card; that attack/effect now targets this card. When this card is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 "Mermail" monster in your Graveyard, except "Mermail Abysstrite"; Special Summon that target.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên