FANDOM


Messenger of Peace
へいわのししゃ
300px-MessengerofPeace-LCYW-EN-C-1E
Loại bài Bài Phép SPELL
Phân nhánh Bài Phép Duy trì Continuous
Mã số 44656491
Mô tả Hiệu ứng
Những quái thú có 1500 Điểm Tấn công hoặc cao hơn sẽ không thể ra lệnh tấn công. Vào mỗi Lượt Chờ của bạn, trả 100 Điểm Gốc để duy trì lá bài này hoặc nó sẽ bị phá hủy.
English Description
Monsters with 1500 or more ATK cannot declare an attack. During each of your Standby Phases, pay 100 Life Points or destroy this card.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên