FANDOM


Metal Reflect Slime
  • Nhật: メタル・リフレクト・スライム
  • Romaji: Metaru Rifurekuto Suraimu
  • Việt: Chất Lỏng Kim Loại Phản Chiếu
Loại bài

Bẫy Bẫy.png

Thuộc tính

Continuous.svg Duy trì

Loại Hiệu ứng

Chỉ kích hoạt khi Điểm Gốc của bạn bị giảm đi một nửa giá trị hiện tại của họ trở lên bởi thiệt hại chiến đấu từ một đòn tấn công của quái thú đối thủ. "Slime Token" xuất hiện với THỦ bằng 3/4 CÔNG của quái thú đó của đối thủ. Nó mang hình dạng của quái thú đó của đối thủ. Nó không thể tấn công.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Metal Reflect Slime Activate only when your Life Points are reduced by half their current value or more via battle damage from an opponent's monster's attack. A "Slime Token" appears with DEF equal to 3/4 of the opponent monster's ATK. It takes on the form of the opponent's monster. It cannot attack.
Nhật 敵モンスターの攻撃によってプレイヤーのライフポイントが半分以下になった時に発動。敵モンスターの攻撃力の3/4の守備力を持つスライムトークンを場に出現させ。その姿は敵モンスターとなる。攻撃はできない。

Hình ảnh khác