FANDOM


Metalfoes Adamante
メタルフォーゼ・アダマンテ
MetalfoesAdamante-TDIL-EN-R-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・アダマンテ
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Adamante
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Adamante
 Tên Hàn 메탈포제 아다만테
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
 Mã số 81612598
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác