FANDOM


Metalfoes Counter
メタルフォーゼ・カウンター
MetalfoesCounter-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・カウンター
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Kauntā
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Counter
 Tên Hàn 메탈포제 카운터
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 33327029
 Loại Hiệu ứng
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Tình trạng OCG/TCG
OCG Không Giới hạn TCG Không Giới hạn
[[Category:]]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.