FANDOM


Metalfoes Fusion
錬装融合(メタルフォーゼ・フュージョン)
MetalfoesFusion-TDIL-EN-SR-1E
 Tên Nhật (Kana)
錬装融合
メタルフォーゼ・フュージョン
 Tên Nhật (Chuẩn) 錬装融合
メタルフォーゼ・フュージョン
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Fyūjon
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Fusion
 Tên Hàn 메탈포제 퓨전
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 73594093
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]