FANDOM


Metalfoes Orichalc
メタルフォーゼ・オリハルク
MetalfoesOrichalc-TDIL-EN-C-1E
 Tên Nhật メタルフォーゼ・オリハルク
 Tên Nhật (rōmaji) Metarufōze Oriharuku
 Tên Nhật (Dịch) Metalphosis Orihulk
 Tên Hàn 메탈포제 오리하르크
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ HỎA HỎA
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Psychic / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 2200
 Mã số 28016193
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.