FANDOM


Metalhold the Moving Blockade
()(どう)(よう)(さい) メタル・ホールド
MetalholdtheMovingBlockade-MVP1-EN-UR-1E
 Tên Nhật (Kana)
どう
よう
さい メタル・ホールド
 Tên Nhật (Chuẩn)
どう
よう
さい
メタル・ホールド
 Tên Nhật (rōmaji) Kidō Yōsai Metaru Hōrudo
 Tên Nhật (Dịch) Metalhold the Moving Fortress
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Duy trì Continuous
 Mã số 42237854
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
OCG Không Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]